Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal –

Informații generale
În cele ce urmează dorim să vă oferim informații într-un mod cât mai transparent cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, scopurile și temeiurile prelucrărilor, durata pentru care le păstrăm și în ce condiții, persoanele cărora le divulgăm, și care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată în legătură cu o asemenea prelucrare, conform legii.

Operatorul datelor cu caracter personal și datele de contact ale acestuia
S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL, persoană juridică română, având sediul în Strada Reânvierii nr. 35, sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J40/2720/2018, Cod fiscal RO38926182, telefon 0746.209.533, email vanzari@benati.ro (denumită în continuare „Benati Uși & Ferestre” sau „Operatorul”) colectează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabil începând cu 25 mai 2018, în calitate de operator al acestor date cu caracter personal.
Vă rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări sau cereri, sau dacă doriți să va exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră, în calitate de persoană vizată. S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL va răspunde tuturor cererilor gratuit, conform legislației în vigoare, în cel mai scurt timp posibil.

Colectarea datelor cu caracter personal
Prin noțiunea de „date cu caracter personal” se înțelege totalitatea informațiilor care identifică sau în baza cărora poate fi identificată, direct sau indirect, o persoană fizică, inclusiv numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, numărul contului bancar și orice alte informații pe care alegeți să le comunicați către S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL.
S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL colectează în principal datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin oricare dintre următoarele modalități:.
1. prin intermediul sectiunii contact, existente pe website-ul www.echipabenati.ro, administrat de Benati Usi si Ferestre ;
2. prin contactarea noastră prin intermediul numerelor de telefon disponibile pe website-ul www.echipabenati.ro;
3. în cazul în care dețineți calitatea de câștigător în cadrul uneia dintre Campaniile promoționale organizate de S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL;
4. prin intermediul paginii de Facebook “Benati – Usi Ferestre Parchet Mobilier” (https://www.facebook.com/BenatiUsiFerestreParchetMobilier ), a contului de Instagram https://www.instagram.com/echipa_benati/ , a paginii de LinkedIn https://www.linkedin.com/company/Benati-usi-ferestre-parchet-mobilier și a paginii de youtube Echipa Benati, administrate de S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL;
5. prin telefon sau ca urmarea unei vizite la sediul nostru, sau a unei interacțiuni de alt fel cu noi, spre exemplu prin intermediul altor rețele de socializare;
6. ca urmare a participării la târguri de mobilă, expoziții sau la orice evenimente de acest gen.
În plus față de acestea, sunt utilizate cookie-uri prin intermediul paginii noastre www.echipabenati.ro, și a subdomeniilor acestora, în urma accesării și navigării acestora de către dumneavoastră.

Colectarea datelor cu caracter personal ale persoanelor minore sub 18 ani
Pentru participarea la Campaniile promoționale organizate de S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL, este necesar ca persoana fizică în cauză să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei promoționale.
Cu toate acestea, în cazul în care în cadrul desfășurării activității sale S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL oferă servicii către persoane cu vârsta sub 18 ani, în principal în scopul facilitării începerii, desfășurării sau încetării unui contract, acesta va prelucra datele cu caracter personal ale minorilor respectivi numai în temeiul consimțământului valabil exprimat al titularul răspunderii părintești asupra minorului.

Scopurile prelucrării și temeiurile legale în baza cărora se realizează prelucrarea
Situatiile în care S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt urmatoarele:
• pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;
• pentru a răspunde la întrebări și solicitări;
• pentru a putea transmite informații legate de oferte, comenzi, contracte, facturi
• pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
• pentru activități de marketing, PR, publicitate;
• pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim;
• pentru a întocmi documentele legale. Datele de tipul: nume complet, adresa domiciliu legal sunt necesare pentru întocmirea documentelor legale (oferte, facturi, avize, contracte, procese verbale, documente de transport și recepție, documente de plată, etc).
• pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional
• în timpul utilizării platformei www.echipabenati.ro, sunt colectate de către societatea noastra date referitoare la istoricul căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de IP, browser-ul, durata de utilizare a paginilor, paginile vizitate. Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.
• abonare la Newsletter; Scopul prelucrării datelor cu caracter personal, în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre, evenimentele organizate de noi, precum și de marketing direct și pentru publicitate;
• datorită caracterului specific al produselor fabricate și furnizate de S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL, produse personalizate și a căror execuție se bazează pe măsurători efectuate direct la locul unde acestea vor fi puse în operă, datele Dvs (nume, prenume, adresa e-mail, adresă poștală, telefon) vor putea fi transferate către colaboratorii și distribuitorii locali cei mai apropiați cu care S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL are contracte de distribuție a produselor fabricate și furnizate de S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL. Aceste date vor fi folosite de aceștia pentru a vă contacta în scopul măsurătorilor, oferirii de soluții tehnice, întocmirii de oferte comerciale, de contracte și alte documente legale (facturi, avize, procese verbale, etc).
Consimțământul (acordul dat) pentru scopurile de mai sus poate fi retras în orice moment, fără a fi prejudiciat în vreun fel.
Atunci când datele personale sunt prelucrate de către S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL în scopuri de marketing direct/comunicări, Newsletter, sondaje de opinie, acest lucru are ca temei consimțământul dumneavoastră și numai pentru ca ați optat să vă contactăm în asemenea scopuri. Prin urmare, prelucrarea în scopuri de reclamă și marketing direct se va putea face până la momentul în care ne comunicați ca ați decis să vă retrageți consimțământul astfel acordat.

Necesitatea furnizării datelor și consecințele neîndeplinirii acestei obligații
Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație contractuală și/sau legală, necesară pentru încheierea unui Contract în privința scopurilor menționate mai sus. În consecință, refuzul de a furniza datele cu caracter personal, în mod corect și complet, necesare pentru scopurile menționate mai sus, poate împiedica S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL să își îndeplinească în mod corespunzător obligațiile contractuale sau legale și poate avea drept consecință inclusiv imposibilitatea contractării livrării produselor sau serviciilor , sistarea sau restricționarea efectuării comenzilor, după caz.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.
În cazul în care datele dumneavoastră nu sunt prelucrate în temeiul unui contract, S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL va păstra datele pe perioada necesară atingerii scopului pentru care datele în cauză au fost furnizate în mod legal, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la data furnizării. În acest sens, S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL va avea în vedere și perioada aferentă termenului de prescripție al eventualelor drepturi sau obligații aplicabile, conform normelor procedurale impuse de legislația română civilă și/sau penală, dacă va fi cazul.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Societatea S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL nu vinde, nu negociază și/sau nu transferă informațiile personale ale clienților săi către terți în scopuri comerciale. Cu toate acestea, în anumite situații de excepție, este posibil să dezvăluim date cu caracter personal, după cum urmează:
• dacă avem acordul dumneavoastră în acest sens;
• în cazul în care S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare privind transmiterea datelor unor autorități, agenții, organisme publice, sau alte terțe persoane în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal;
• dacă divulgarea este absolut necesară și în interesul dumneavoastră în contextul livrării bunurilor și prestării serviciilor contractate de dumneavoastră sau conexe operațiunilor de prelucrare, către următoarele categorii de terți:
o împuterniciților, partenerilor contractuali, furnizorilor de servicii ai S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL, care asigură serviciile operaționale ale S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL, precum curierat, telecomunicații, IT, securitate, plăți, prelucrare date, stocare, arhivare, marketing și publicitate, servicii aferente asistenței pentru clienți sau alte servicii către S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL;
o Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.)
o Consilieri profesioniști precum experți, contabili, auditori sau avocați;
Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, cu privire la datele cu caracter personal
În baza legislației aplicabile, în calitate de persoană vizată, aveți o serie de drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, printre care și următoarele:
– dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
– dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
– dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când:
(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
(iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL în temeiul legislației române;
S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:
(i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL să verifice exactitatea datelor;
(ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(iii) S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.;
S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
– dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
– dreptul la opozitie – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
– dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
– dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Aveți posibilitatea de a exercita oricând, oricare dintre drepturi, de a accesa și actualiza oricând datele furnizate sau de a obține informații suplimentare. Pentru aceasta puteți utiliza datele noastre de contact prevăzute mai sus. S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL vă va furniza informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Conform legislației aplicabile, această perioadă poate fi prelungită cu două luni dacă va fi necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dvs. personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dvs. de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.

Imposibilitatea de a vă indentifica: în unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs. personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea dvs. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizați numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dvs., cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să permită identificarea. Un cookie este un fișier-text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când vizitați site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile funcționale sau pentru ca acestea să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza informații deținătorilor site-ului.

Cum aveți acces la datele Dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: vanzari@benati.ro / strada Reânvierii nr 3-5, sector 2, București.

S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL. vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, sau în alt format. Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL poate:
(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea măsurilor solicitate;
(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Securitatea datelor cu caracter personal
S.C. BENATI USI & FERESTRE SRL depune toate eforturile pentru a asigura confidențialitatea și a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare. Aceste măsuri de securitate sunt actualizate și evaluate constant pentru a asigura în permanență prelucrarea datelor dumneavoastră în condiții de siguranță.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support